ALGEMENE VOORWAARDEN

Max Rental

ALGEMENE VOORWAARDEN

Fiori B.V. Tevens handelend onder de naam Max Rental

Disclaimer

De vastgoedmakelaar en zijn informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische publicatie van de website van de vastgoedmakelaar en verwante informatiediensten.

Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie.

De verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse. De vastgoedmakelaar en zijn informatieaanbieders garanderen dan ook niet de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook.

De vastgoedmakelaar is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens; noch is hij verantwoordelijk voor fouten of vergissingen of verantwoordelijk tav de gebruiker of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of voor eender welke schade veroorzaakt door zijn nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van info of data dmv deze dienst, en dit zelfs indien de vastgoedmakelaar gewaarschuwd werd voor zulke schade.

Het is mogelijk dat de vastgoedmakelaar een link maakt naar een andere website die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker, deze link is evenwel puur informatief en de vastgoedmakelaar is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.

Indien enige bepaling van deze voorwaarden onafdwingbaar zou zijn, of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid en afdwingbaarheid van andere bepalingen niet beïnvloeden.

 Privacy Policy

De Max Rental website is eigendom van Fiori B.V.  Voor Fiori B.V. is een verantwoorde omgang met gegevens van gebruikers van groot belang.

1.1.           Vastleggen en verwerking van gegevens

Om het gebruik van de website te bevorderen kan Fiori B.V. gegevens vastleggen in een bestand. Fiori B.V. gebruikt deze gegevens om de bezoekers van de website op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van producten en diensten, de producten en diensten van andere bedrijfsonderdelen van Fiori B.V. en van producten en diensten van zorgvuldig geselecteerde bedrijven. Als Fiori B.V. hier gebruik van wenst te maken, dan zal zij altijd trachten rekening te houden met voorkeuren. Indien de bezoeker van Fiori B.V. besluit zijn gegevens via Fiori B.V. aan derden te verstrekken, dan is Fiori B.V. op generlei wijze verantwoordelijk voor de manier waarop deze derde met deze gegevens omgaat.

1.2.           Registratie van uw gegevens

De persoonsgegevens die u bij de registratie invult of aan Fiori B.V. doorgeeft (naam, adres, woonplaats, nationaliteit, telefoonnummer, e-mail adres), zullen worden opgenomen in de klantenadministratie van Fiori B.V..

Door uw zoekcriteria achter te laten op Fiori B.V. zullen wij u op de hoogte houden van het op Fiori B.V. aanwezige huurwoningenaanbod. Hier zijn kosten aan verbonden. Het aanmelden voor de nieuwsbrief is gratis.

Fiori B.V. brengt de aangesloten verhuurmakelaars op de hoogte van uw gegevens zodra zij een huurwoning aanmelden die overeenkomt met de door u achtergelaten zoekcriteria. De makelaar ontvangt van Fiori B.V. een bericht dat hij contact met u op kan nemen middels de door u ingevoerde persoonsgegevens. De makelaar is niet verplicht dit te doen.

Fiori B.V. brengt u ook per e-mail op de hoogte van de gegevens van de makelaar. Dit doet Fiori B.V. op het moment dat een woning online openbaar wordt gemaakt en te zien is door elke internetgebruiker. De woning die overeenkomt met uw zoekcriteria zal tevens worden toegevoegd aan het woningaanbod op uw persoonlijke pagina.

Fiori B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Fiori B.V. gebruikt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van de hierboven genoemde correspondentie, het onderhouden van contacten met u, het verrichten van marktonderzoek, het opstellen van profielen van onze klanten en om u te informeren over nieuwe ontwikkelingen binnen ons bedrijf en over onze (nieuwe) producten en diensten die mogelijk binnen uw interessegebied vallen. Fiori B.V. volgt hierbij de richtlijnen zoals bepaald in: de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), de Nederlandse uitwerking van Europese richtlijn bescherming persoonsgegevens (95/46/EG)( http://wetten.overheid.nl/BWBR0011468/2016-01-01)

1.3.           Uw rechten

U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing doeleinden door een e-mail te versturen aan klantenservice@maxrentals.nl. Uw gegevens noodzakelijk voor uw registratie, worden bewaard zolang u geen bezwaar heeft gemaakt tegen uw registratie bij ons.

1.4.           Beveiliging gegevens

Fiori B.V. wenst uw gegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Bij Fiori B.V. heeft alleen geautoriseerd personeel toegang tot uw gegevens. De opslag en doorgifte van uw gegevens via het internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken. Op een aantal pagina’s van de Fiori B.V. website kunt u doorklikken naar andere websites. Het beleid (de policies) die van toepassing zijn op deze sites ten aanzien van de verwerking en bescherming van persoonsgegevens kan afwijken van het beleid van Fiori B.V.. Fiori B.V. is hiervoor niet verantwoordelijk en aanvaardt hiervoor dan ook geen enkele aansprakelijkheid. U kunt op elk moment inzage krijgen in de gegevens die wij over u verzamelen of, indien deze onjuist of niet relevant zijn, deze corrigeren of verwijderen. Dit kunt u doen via de ‘Profiel’ pagina op uw persoonlijke pagina op maxrentals.nl of door een e-mail te versturen met vermelding van uw naam en adres aan klantenservice@maxrentals.nl.

1.5.           Bezoekgegevens

Op de website worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals onder meer de meest gevraagde pagina’s en het aantal bekeken objecten. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te verbeteren, zodat Fiori B.V. haar dienstverlening verder kan optimaliseren.

1.6.           Wijzigingen

Fiori B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Policy. Controleer daarom regelmatig de Privacy Policy.

Heeft u een vraag? Laat het ons weten!

CONTACT